Ouderraad en Schoolraad

OUDERS: belangrijke participanten in een steinerschool.

Onze school is een school van het Vrije Gesubsidieerde Onderwijs.
De “inrichtende macht” (het schoolbestuur) is een vzw.   Je kan als ouder lid worden van de v.z.w.: dat is de juridisch bevoegde inrichtende macht van de school. Het bestuur van de vzw (bestuursorgaan) is in handen van ouders.  De vzw organiseert enkele malen per jaar een algemene vergadering, waar de gebruikelijke vzw-materie voorgelegd wordt ter bespreking of ter goedkeuring aan de leden.

Er zijn echter veel directere manieren om je te engageren als ouder.
We willen een laagdrempelige school zijn.  Dat betekent : hou als ouder een directe lijn met de leerkracht van je kind.  Je kan te alle tijde een gesprek aanvragen; de leerkracht doet geregeld beroep op de ouders om te helpen bij een activiteit, een uitstap, een klusje in de klas.   Dit is je meest directe band met de school.
Wil je je wat méér engageren.
Dan kan je bijvoorbeeld klasouder worden.   In elke klas is er minstens één klasouder.  Dat is de link tussen de oudergroep en de leerkracht.   Vaak is het de klasouder die activiteiten binnen de klas coördineert op vraag van de leerkracht.  Of die de gang van zaken in de klas bespreekt met de leraar.
De klasouders zijn maandelijks uitgenodigd in de ouderraad.  Er kan ook iemand anders van de klas de vertegenwoordiging op zich nemen.  Het is voor de goede werking van de ouderraad van belang dat elke klas vertegenwoordigd is.
Op de ouderraad wordt het schoolleven besproken.  Wat leeft er in de verschillende klassen, welke thema’s verdienen er aandacht.  Op de ouderraad wordt nooit een individuele besogne rond een leerling besproken.  De directeur (of een andere afvaardiging van het team) is aanwezig op de ouderraad.
Vaak begint een ouderraad samen met de middelbare school.

Als er op de ouderraad zich thema’s aandienen die een vraag bevatten, een advies of een beoordeling ten aanzien van het schoolbeleid, dan worden die thema’s meegenomen naar de schoolraad.

De schoolraad is het formele participatie-orgaan van de school.  Een afvaardiging van het personeel en van de ouders, aangevuld met enkele externen uit de omgeving van de school, kunnen participeren in het schoolbeleid.   Het schoolbestuur wordt in de schoolraad vertegenwoordigd door de directeur.
De schoolraad kan informatie uitwisselen, advies geven of een overleg vragen rond bepaalde thema’s.

Deze participatiestructuur is niet exhaustief.   Dat houdt in : naast de geschetste structuur is er een zeer intense participatie van de leraren in het pedagogisch beleid van de school, van de ouders in de organisatie en van het bestuur op alle vlakken.

 

Ouderraad Steinerschool Antwerpen Basisscholen Hibernia
Volkstraat 40
2000 Antwerpen

voorzitter : Nicky Meire

nicky-meire@hotmail.com

 

Schoolraad Steinerschool Antwerpen Basisscholen Hibernia
voorzitter : Dave De Borger

dave.de.borger@steinerschoolantwerpen.be